Bunlar Kuran’da Yok=Din’de Yok Bölüm 1

1- Kuran’ın tek başına yetersiz olduğu iddiası 2- Hadislerin dinin kaynağı olması 3- Mezhep âlimlerinin fetvalarıyla helal ve haram belirlenmesi 4- Mezhep çıkarımlarına göre Kuran’dan ayet iptal etmek 5- Mezhepleri dine eşitlemek, mezhep bağımlılığını farzlaştırmak 6- Kuran’ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak 7- Kuran’ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek 8- Peygamber’in hadislerle Kuran dışı hükümler, farzlar, haramlar oluşturduğu iddiası 9- Tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması 10- Peygamberleri yarıştırma, Peygamberimiz’i en üstün Peygamber ilan etmek 11- Peygamberimiz’in, Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalk- mak 12- “Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır” demek 13- Bazı kimseleri evliya kabul edip kesin cennetlik ilan etmek ve mezarlarında dinin özüne aykırı saygı gösterileri yapmak 14- Tarikat şeyhlerini aşırı yüceltmek 15- Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar 16- Bir tek Sünnilerin veya bir tek Şiilerin cennetlik olduğunu iddia etmek17- Şiilikteki gibi 12 imamın veya bazı tarikatlardaki gibi şeyhlerin hatasız olduğunu söylemek 18- Dine Arap geleneklerini sokmak 19- Şahsi görüşlerine uydurmak için dini, reformla değiştirmeye kal- kışmak 20- “Peygamber’in sünneti” başlığıyla, hayatın her alanıyla ilgili uy- gulamaları dinsel uygulamalara çevirmek 21- Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak 22- Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil say- mak 23- Hanefilik diye bir mezhep 24-Şafilik diye bir mezhep 25- Hanbelilik diye bir mezhep 26-Malikilik diye bir mezhep 27- Caferilik diye bir mezhep 28- Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhebin taklitçi- liği, eleştirilmezliği 29- Kuran’ın ezeli olduğu iddiası 30-Mezhep değiştirenlere sopa veya herhangi bir ceza öngörmek 31- Aklı inkâr etmek, taklitçiliği üstün tutmak 32- Bilim düşmanlığı 33- Sanat düşmanlığı 34-Buhari diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak 35- Müslim diye bir hadis kitabına Kuran gibi uymak 36- Kütübü sitte veya başka hadis kitaplarına Kuran gibi uymak 37- Şiilikteki gibi taklit mercilerinin varlığını savunmak38- Sahabelerin (Peygamberimiz’i gören herhangi bir Müslüman) han- gisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası 39- Saçları örtme zorunluluğu 40-Peçe takmak 41- Haremlik-selamlık uygulaması 42- Kadının tek başına seyahat edememesi 43- Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle dahi kaplı olsa, o vücudu ya- layarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşün- cesi 44-Allah’tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde et- mesinin gerekeceği iddiası 45- Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı 46-Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı 47- Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği 48- Kadının Cuma namazını kılmaması 49- Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması 50-Kadınların aybaşılıyken Kuran okumaması, camiye girmemesi 51- Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı 52- Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı 53- Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram ol- ması 54-Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması 55- Kadınların çoğunun Cehennemlik olması 56-Kadınların şerli olması 57- Kadınların eksik akıllı olması 58- Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak

Onur Altundağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir