Daniel Wickwire “Kutsal Kitap Değiştirildi mi?”

Önsöz

Daniel Wickwire bu kitabında Kutsal Kitabın (Tevrat, Zebur, İncil) değişmezliğini gösteren deliller sunup çeşitli Kur’an ayetleri, Eski Ahit ve Yeni Ahit metinleriyle bunu süslemiştir. Benim bu yazıyı, reddiyeyi, savunmayı yazma amacım bir kişinin bu kitabı okuduktan sonra aklının karışmaması ve benim yazımı okuyarak doğru düşünceyle ve inançla sabit olarak kalmasıdır. Bu kitapla ilgili bir daha düşünmesidir. Mesela aklı karışan Müslüman, Hristiyan olmak üzere birçok dinden insanın tekrar düşünmesini sağlamak ve özellikle bir Müslümanın bunu okuyup benim dinimin bundan farkı yokmuş algısına düşmemesi içindir. Çünkü kitap belirli kişileri(bilgisi eksik, aklı karışık i, inancı yetersiz) yoldan çıkarabilecek niteliktedir. Bir de bu konuyla ilgili yani Müslümanların diğer kitapların tahrif meselesinde sadece lafta kaldığını, delil getiremediğini, Kur’ân’da diğer kitapların tahrifine dair bir izin olmadığını, Hz Muhammed(sav)’in döneminde Tevrat, Zebur, İncil’in bozulmadığını ve onun bu kitapların tahrifiyle ilgili birşey söylemediğini Daniel Wickwire bu kitapta iddia ediyor. Ne yazık ki hiçbir Müslüman bu kitaba bir reddiye/cevap yazmamıştır. Buna cevabı da kendi akli delilleri, mantıksal düşünmelerim ve kutsal kitaplardan sunduğum kesitlerle ben vereceğim. ONUR ALTUNDAĞ

Yazar kitabın ilk sayfalarında kutsal kitaplarla alakalı bir fihrist oluşturmuş. Eski Ahit ve Yeni Ahit’in içindeki kitapları, bölümleri, ayetler, kelimeleri, harfleri tek tek çıkarıp yazmış. Kur’an’daki sureleri Fatiha ve Bakara’dan başlayıp son sure’ye kadar yazmış. Sonra “Kutsal Kitabın Esinlenişi Ve Eşsizliği “başlığı altında incillerden birçok konuyla alakasız ayetler ortaya koymuş. Mesela Korintliler 14:37-38 bölümünden”Size yazdığım Rabbin buyruğudur. “bölümünü vahiy delili olarak sunmuş. Sevgili Daniel Bey biz sizden daha çok, daha ayrıntılı ve melekleri de doğru sıfatlandırarak Hz İsa’ya Vahiy geldiğine inanıyoruz. Ama bu sunduğunuz elinizdeki incilleri aklamaz. Çünkü bu İnciller Hz İsa(as)’ya verilen ilk vetek olan değiştirilmemiş İncil değildir. Bunlar Havarilerin öğrencilerinin ve onlarında takipçilerinin yazdıkları birçok İncildir. Sayfa 20’de Kutsal Kitapta nesih konusuna değiniyor. “Yazılı yasa öldürür, ruh ise yaşatır. Geçici olan yücelik içinde geldiyse kalıcı olan çok daha büyüktür. “(Korintliler 3:6) Yani bu bölümden Kutsal Kitapta nesih olduğunu çelişki olmadığını savunuyor. Halbuki bu ayette nesih olduğunu açıkça söylemiyor ve bu ayette Kutsal kitapların çelişkisi veya değişmezliği ile ilgili değildir. Sayfa 21’de ise İslamiyette neshe değiniyor. Ve Hüseyin Atay’a nispet ederek neshin olmadığını söylüyor. Yani çelişki vardır nesih yoktur demeye getiriyor. Bizim de bunu anlamadığımızı düşünmüş olmalı. Yazar sonraki bölümlerde Kutsal Kitabın değişmezliğini ayetlerle kanıtlama yoluna gitmiş. “Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim ortadan kalmayacaktır.”)Matta 24:35) “Benim huzurumda söz değiştirilmez. “(Kur’ân-ı Kerîm Kaf 50:29) Sonrasında yazar Kutsal Kitap İslamiyetten önce ve sonra sapasağlam duruyordu. Hz Muhammed(sav) onu Allah’ın kelamı sayıyordu iddiasında bulunmuş. Ve Kur’ana göre gerçek müminlerin Allah’ın bütün kitaplarına iman edeceğini, ayrım yapmayacağını, yapanlarında ebedi cehennemde kalacağını söylemiş. Ve Kur’anın gerçek Yahudiler tasdik eden ayetlerini söylemiş. Kur’an’daki ehli kitaba yönelik eleştiri mahiyetindeki ayetleri sunmuş. “Dillerini kitaba eğip bükerler. “ Ve “Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. “(Maide 5 :13 41) ayetlerini ve benzer ayetleri söyleyerek kendi tezini çürütmüş. Nitekim bu ayetler direkt olarak, her yerde(tefsir, meal, açıklama olsun) Hristiyan ve Yahudilerin tahriflerine yöneliktir. Daha sonra ise “Allah kendi kitaplarını koruyamayacak güçtemidir? O bunu bilmez mi? Diyen bir yazar karşımıza çıkıyor ve işi Rabbin adalet sıfatına getiriyor. Daha sonra yazar “Mantıksal olarak eski kutsal kitaplar(Yahudi ve Hristiyanların) daha yeni olanı Kur’anı şöyle değerlendiriyor:Eğer sonuç doğruysa ilk iki öncül de mantık ve akıl ilkelerine göre doğru olmalıdır. “ Son olarak ise Hz İsa(as) 4 İncilde farklı lanse edilir. Matta’da kral olarak, Markos’da hizmetçi olarak, Luka’da insanoğlu olarak, Yuhanna’da ise Tanrı’nın oğlu olarak lanse edilir. Yazar bunları çeşitli açılardan çekilen bir kişinin fotoğrafı olarak lanse ettiriyor. Maksat burada çelişkiyi örtmektir. Evvelen birinciden başlayalım. Kutsal Kitab’ın değiştirildiği iddiaları ve tartışmaları yaklaşık olarak mö 600 yani Hz Musa ‘dan 600 sene sonra yani Hristiyanlıktan 600 küsür yıl önce tespit edildi. İlk olarak Tevrat’ın değiştirildiği, levhaların saklandığı Hz Musa’nın Ahit Sandığı’nın kaybolduğu anlaşıldı. Tevrat’ın tekvin bölümünün birçok yazar tarafından yazıldığı sonra büyük sürgünün bitişinde Ezra’nın Babil, Sümer ve Yunan mitolojisiyle birleştirerek yeniden yazdığı biliniyor. Bu yüzden Ezra Yahudilikte Hz Musa’dan sonra çok önemli bir yere sahiptir. Bunun sonucunda da Daniel, Nehemya,Yunus Zebur(Mezmurlar) ve Eyüp bölümüne eklemeler yapıldığı bazı bölümlerdeki uslüp ve dilin İbrani kültüründen uzak olduğu anlaşılmıştır. Özellikle Samiriler diğer Yahudilerin elindeki Tevrat’la kendi Tevratlarının farklı olduğunu söylemiştir. Hristiyanlar ise bu kitapları(Eski Ahit) ve kendi kitapları (Yeni Ahit) olmak üzere 2 hattan oluşan bir Kutsal Kitap oluşturmuşlardır. Yahudilerin Tanah adını verdikleri kitabı Eski Ahit olarak e biraz da değiştirerek bize sunmuşlardır. Daniel Bey’e sormak istiyorum. Neden Hristiyanlar kendileri gibi olmayan üçlü birlik değil de tek Tanrı inancını temele alan Yahduileri baz aldı ve kendi kitabına ekledi. Bu o zaman Hristiyanlığın çelişkisi olmaz mı? Bir de Yahudiliğin bu kitaplarında peygamberlere zina(Hz Davud, Hz Lut), hırsızlık(Hz Musa), isyan (Hz Musa, Hz Yakup) ve daha birçokları gibi isnadlarda bulunan kitaplara inanıp ve bağlanıp biz bunlar değiştirildi deyince ve bunların tahrifatını dile getirince mi yanlış yapıyoruz? Hristiyanlarda kendi İnciller inde birçok muhtelif görüşe sahiptir. Özelikle imparator Konstantinin topladığı İznik Konsilinde birçok görüş belirtilmiş. Kimisi Tanrının oğlu kimisi de peygamber ve insandır demiştir. Sonuç olarak oradaki çoğu İncil yakılarak ve yasaklanarak imha edilmiş.Bugünkü 4 İncil(Matta, Markos, Luka, Yuhanna) kabul edilmiş. İnciller Hz İsa’nın hayatını ve vaazlarını anlatır. Asıl gerçek İncil Hz İsa’ya Sair’de inen İncildir. Hz İsa’nın peygamberliğinde yazıya geçirildi mi? Bu bilinmiyor. Ama yazıldıysa da kaybolduğu kesindir. Bu incil Hz İsa’nın hayatını değil Allah’tan gelen vahyi içeriyor.Hristiyanlar arasında da İncil’in değiştiği görüşü daha ms 300’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu görüşü savunan Celcus’a Origian’da bazı kısımları değişmiş olabilir diye cevap vermiştir. Origian İncilleri yayan ve çoğaltan kişidir. Daha sonraları İncil’in değiştiği iddiasıyla kiliseye savaş açan bir Martin Luther karşımıza çıkar. Hz Muhammed döneminde gerçek Kutsal Kitap diye birşey yoktu. Hatta bu yüzden Kur’an Kutsal kitabın değiştirildiğinden bahsediyordu. (Al İmran, Bakara, Maide) Hal böyleyken Hz Muhammed(sav)’in Kutsal Kitabı kabul etmesi mantıksızdır. Resûlullah Hristiyan ve Yahudilere Kuran ve Kutsal kitap karşılaştırması yaparak Kur’anın doğru olduğunu söylüyordu. Ve onları dinine davet ediyordu. Kur’ân’da aynı konu varsa ve Kurana uyuyorsa kabul edin uymuyorsa reddedin. Hiç yer almıyorsa sukut edin demiştir. Sonraki konuda ise şunu söyleyebiliriz. Allah Kuranda bütün ehli kitabı övmemiş ve tasdik etmemiştir. Sadece Selmani Farasi ve beraberindekileri övmüştür. Bunun nedeni daha önce Yahudi olan Selmani Farisi ve beraberindekiler Hz peygamber ve Kur’ân-ı “biz Allahtan gelen peygamber ve kitaplara iman ettik “diyerek kabul ettiler. İşte bunlara Yahudiler içindeki sadıklar gözüyle bakılmış. Yani bunlar daha sonraki ve günümüz Yahudileri için geçerli değil. Çünkü onlar Allah’tan gelenlere (kitap, peygamber) iman etmezler. Yahudiler Hz İsa ve Hz Muhammed ‘e inanmazken Hristiyanlarda Hz Muhammede inanmaz. Gelelim bizim kitaplara imanımıza. Biz Müslümanlar Allah’ın gönderdiği(yalnız vahiy kaynaklı olan) her kitaba inanırız. Ama ondan ilk gelmiş haliyle olanlara!! Bol mitoloji içeren Tevrat, peygamberlere hakaret büyük günah içeren Tevrat, Allah’ı cisimleştirip küçümseyen Tevrat, Hz İsa’ya bir peygamber, insanoğlu, Tanrının oğlu diyen İncil’e ancak Kuranla örtüştüğü noktada inanır, Kurân’a uygunluğuyla onu ölçeriz. Ayrıca Yüce Allah kendi kitaplarını korur. Allah Kur’anı koruma sözü vermiştir. Diğer kitaplarda korunabilir. Fakat bu koruma işi tek taraflı değil. Allah onu gönderdiği kavimlerden de sadakat, iman bekliyor. Bu yüzden onları sınava tabi tutuyor. Onlara kitaplarına ve peygamberlerine sahip çıkmaları öğüdünü veriyor. Hz Yahya’yı öldüren ve Hz İsayı çarmıha gerdiğini zanneden Yahudilerle, yine kendi kitaplarını değiştiren Hristiyan ve Yahudiler bu imtihanı kaybettiler. Ama Müslümanlar kazandılar. Allah’ın planı, hükmü en mükemmel olanıdır. Eğer bir peygamber öldürülmüşse bu hakkın tecellisidir. Bir kitabın değiştirilmesinin sırrı büyüktür. Allah en son ve en güncel planıyla yani Kuran-ı Kerîmle ilahı mesajına son halini vermiş ve bunu insanlarla buluşturmuştur. Galip olan Allah (cc) ve dini İslamdır!! Yazarın Kutsal Kitap ve Kur’an’ı mantıksal olarak değerlendirmesine geldik. Yazar Daniel burada diyor ki “Eğer Müslümanların İddia Ettikleri Kuran doğru Kutsal Kitap (Tevrat Zebur İncil) yanlışsa bu mantık ilkeriyle ve akılla çelişir. Çünkü ilk iki öncül (Tevrat, İncil, Zebur) yanlışsa, sonuç(Kur’an) nasıl doğru olur? Mantığa göre sonuç doğruysa öncüllerde yanlış yoktur. Bende yazarın bu görüşüne cevap olarak şunu söylüyorum. Ey Daniel Bey ve Hristiyan ahalisi mantıkta ayrıklık diye de bir ilke var. Bu ilke birbirinden bağımsız unsurların kıyaslanamayacağını söylüyor. Yani bir kuş ile cetveli kıyaslayamazsın. Bir levha ile soyut bir şey olan düşünceyi, sinirlenmeye kıyaslayamazsın. Kur’ân’da Tevrat ve İncilden ayrıktır. Kıyaslanamaz. Kuranda Tevratttaki gibi Allahı cisimleştirme, insanlaştırma sıfatı yoktur. Kuran peygamberlere ismet(Büyük günah işlememek), Fetanet(Uyanık olmak), emanet, sıdk gibi sıfatlar verirken Tevratta bu yoktur. Tevrat ve İncil birçok mitolojik unsura yer verirken Kuranda bu söz konusu değildir. İncilde inkarnasyon(Tanrının bir canlı içinde yaşaması) varken Kur’ân’da bu yoktur. Kuran’daki yüksek Ulu bir Allah inancı vardır. Tevrat ve İncil bir tarihi eser hüvviyetinde gözükürken Kurân ise İlahiyat, İman, kıssa, gündelik hayat, yasa,bilim,öğreti ve öğüt verici bir kitaptır. İçinde her şeyi içerir. Yüce Rabbin açıkça dünya ve ahiret için tasarladığı mucize bir eserdir. Gerek icazıyla gerek uslübuyla Allah kelamıdır ve diğer kitaplarla kıyaslanamaz. Son olarak ise şuna değineceğiz. Hz İsa 4 kanonik İncil de Kral, hizmetçi, insanoğlu ve Tanrının oğlu olarak geçiyor. Bu bir çelişkidir ve mantığa terstir. Birşey hem a hem b olamaz. A a’dır b b’dir. Yazarın dediği mantıksız ve yanlıştır. Yani demek istiyor ki Hz İsa(as) ‘nın farklı açılardan fotoğrafları çekildiğinde biride insanoğlu birinde Tanrının oğlu olarak çıkıyor. Bu mümkün müdür? Ben buna ancak gülerim. Burada Daniel Wickwire seviyesini belli etmiş oldu. Sonuç Tahrif meselesini sadece kitaplar bazında değil normal yaşantı da sergilemişlerdir. Mesela peygamberlerin sözünü insanlara yanlış aktarmışlar. Bu da bir tahriftir. Özellikle yahudiler peygamberimizin sözlerini yanlış aktararak tahrife girmişlerdir. Daniel Wickwire bu kitabında çok mantıksal çelişkiler içinde kalmış ve bize sağlam argümanlar sunamamış. Kitabı Mukaddes metinlerindeki ihtilaflı konu ve bölümleri dile getirmemiş. Hep kendi klasik tezlerini ki buna tez de denirse sunmaya çalışmış.sonuç olarak bu kitapta söylenen Hristiyan ve Yahudileri aklama çabası boşunadır.Birçoğu yetersizdir. Unutmayalım ki Allah katında tek din İslamdır. Ve Allah bütün toplumlara doğru ve tek din olan teslimiyet(İslam) inancını göndermiştir. Yani bütün dinlerin özü, Allah tarafından işte bunun damıtılmış hali İslamdır. İslam özel isim değil, aksine genel teslimiyet inancını yani Allah’a doğru ve barışçıl olarak teslim olmayı amaçlar. Ama her din ve inanç kendi doğruluğunun sarayında yaşar ve oradan çıkmak istemez. Aslında bizim burada anlatmak istediğimiz şudur;bütün dinler kitleleri için değerli ve önemlidir.Ama bazı dinlerde tahrifat olabilmiştir.Fakat bu onların tamamen bozulduğunu göstermez. Buna bir itirazımız yoktur. Zaten Tevrat, Zebur, İncil’deki vahiy kapsüllerini veyahut başka bir tabirle vahiy mahsulleri de demek doğru olur:İşte bunları da görüyoruz. İlerleyen çalışmalarımızda da yer vereceğiz inşallah. Biz burada bu Kutsal kitapların hiç değiştirilmediği iddiasına itiraz ettik ve teolojik bir cevap vermeye çalıştık. Nitekim gelecek yazımızda Yahudiler arasında bile bazı mezheplerin bir diğer mezhebe “Sizin elinizdeki kutsal kitap (Tevrat) değiştirilmiş, bizim elimizdeki Tevratla aynı değil” gibi iddialarla karşılacaksınız.Bu yazımız bir nevi doğru din üzerinde düşünme ve teolojik argüman sunma yazısıdır.

Kaynakça

İNCİL (Matta, Luka, Markos, Yuhanna)

Tevrat, Zebur Ve Yahudi peygamber kitapları (Eski Ahit) Kutsal Kitap

Yazımda inceldiğim kaynaklar:Baki Adam Yahudi Kaynaklarına göre Tevrat, Şaban Kuzgun Dört İncil Farklılıkları Ve Çelişkileri

Üzerinden Yol’a Çıkılan Ve Yorumlanan Kitap :Daniel Wickwire Müslümanların İddia Ettikleri Gibi Kutsal Kitap Değiştirildi mi (Tevrat, Zebur, İncil)

Yazan : Onur Altundağ

56 yorum

 1. Siteground: Siteground is known for its exceptional speed and advanced security features. They provide excellent customer support, automatic backups, and a user-friendly interface.
  DreamHost: DreamHost is a well-established hosting provider, known for its solid uptime and fast-loading websites. They offer a wide range of hosting options, including shared, VPS, and dedicated hosting. http://webward.pw/.

 2. İçinde, Allah’ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde, nasıl olur da sana hüküm verdiriyorlar? Sonra da o hükümden döneklik ediyorlar. Onlar, aslında inanmış değiller.(5.42)
  Bu ayette muhammed peygambere söz edilmiyor mu

  Öyleyse muhammed peygamber zamanında tevratın doğru olduğu çıkmaz mı

  İncil ehli, Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsinler. Ve kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır.(5,47)
  Burda da incil’inbozulmamış olduğunu anlatmıyor mu

  1. Öncelikle yorumunuz için size teşekkür ederim. Sorgulamamız her zaman için önemlidir. Kuranda bunu emreder zaten.
   Sorunuza gelince bu dediğiniz ayetlerde kastedilen incil ve tevrat bozulmamış olanı kasteder yani Allah’ın ilk gönderdiği Kuran’ın da mesajını, ana vahyi içeren Allah’ın kelamını. Kuran günümüzdeki insan eli değmiş İncil ve Tevrat’ın değiştirildğini Bakara 75,Nisa 46,Maide 13 ve 41’de ifade eder. Fakat Kuran’ın bu kitaplardaki doğru ve yanlışları tasdik edici (musaddık), belirleyici olduğu belirtilir. Mesela Kuran’da Hz Hârun’un Tevrattaki puta tapma kısmı adeta reddedilir. Süleyman Peygamber’in kâfir olmadığı söylenir. Bunları yüce Allah belirtir. Kitapta inceler ve aratırsanız aynı mantık daha da kuvvetli anlaşılsın diye tekrarlanır. Ayrıca Muhammed resul zamanında Tevrat’ın çoktan babil sürgünü adlı olaya tanık olduğunu, Yahudilerin Ahit sandığının kaybolduğu o sürecin Muhammed resulden daha eskiye dayandığı bilinir.Araştırırsanız kaynaklarda babil sürgünü diye ve de Ahit sandığı ile ilgili kaynak, yazı ve dökümanlara google’dan ulaşılıyor. Ayrıca size şu kaynakları okumanızı tavsiye ederim;Baki Adam Yahudi kaynaklarına göre Tevrat, Şaban Kuzgun dört incil farklılıkları ve çelişkileri, Dini Cevaplar kitabı yalnız hatırlamıyorumsam kitabın sonları Zafer Duygu’nun yazısı dört incil ve Kurandaki incil adlı yazısını okuyun. (bunu youtube’da dini cevaplar kanalında Zafer Duygu dört incil diye aratıp Bulabilirsiniz. Ayrıca spinoza teolojik politik inceleme adlı kitapta da bu soruların cevabı var. Bununda pdf’si google da mevcut.
   Bu kaynaklar size bu yolda bir ışık ve fener olabilir inşallah.
   Selam ve dua ile (Onur Altundağ)

 3. Выбор ленты для клейких проектов
  2. Выбор лучшего на данный момент скотч ленты
  3. Оптимальные цены на скотч ленту
  4. Найти профессиональную скотч ленту
  5. Найти надежную и качественную скотч ленту
  6. Качественная и доступная скотч лента
  7. Выбор нужной размерной сетки для скотч ленты
  8. Нужнае скотч лента для ваших проектов
  9. Купить скотч ленту в вашем бюджете
  10. Качественные скотч ленты для идеального оформления
  купить скотч прозрачный оптом от производителя скотч армированный в Москве.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir