Kuran’da Namazın Fiziksel Şekilleri

KURAN’DA NAMAZIN FIZIKSEL ŞEKILLERI: 1. Kıyam: 2:238 Namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin. Kendinizi tümüyle ALLAH’a vererek namaza durun. 3:39 Madedde durmuş (Kaimun=Kıyam) namaz kılıyor- ken melekler ona, “ALLAH seni, ALLAH’ın sözünü doğ- rulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan Yahya ile müjdeliyor“ diye seslendiler. 4:102 Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılma- mış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar, diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, si- lahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar. Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bı- rakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı. 2. Özel durum halinde hareket edilir: 2:239 Bir kaygı ve endişeniz varsa, yaya veya binmiş ola- rak (namazı kılın.) Güvene kavuştuğunuz zaman, bilme- diğiniz şeyleri size öğrettiği gibi ALLAH’ı anın. 3. Rükû ve Secde: 3:43 “Meryem, Rabbine teslim ol, secdeye kapan, eği- lenlerle birlikte eğil.”4:102 Sen içlerinde olup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir grup sizi korumak için yanınızda bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsın. Namaza duranlar secdeye vardıklarında arkanızda bulunsunlar. Sonra namaz kılma- mış olan grup gelsin ve seninle birlikte namaza dursunlar, diğer grup silahlarını alıp nöbet tutsunlar. İnkârcılar, si- lahlarınız ve eşyanız hakkında dikkatsiz davranmanızı ve böylece sizi ani bir baskınla bozguna uğratmayı umarlar. Yağmur ve hastalık gibi özürlerden ötürü silahlarınızı bı- rakmanızda bir sakınca yok. Ancak alarmda olun. ALLAH kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladı. 22:26 İbrahim’i Beyt’ine yerleştirmiştik: “Bana hiçbir şeyi ortak etme. Beyt’imi de ziyaretçiler, orada yerleşenler, rüku ve secde edenler için temizle.” 38:24 Dedi ki, “Senin koyununu kendi koyunlarına kat- mayı istemekle sana haksızlık etmiştir. Doğrusu, ortakçı- ların çoğu birbirinin hakkına el uzatır. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar bunun dışındadır, onlar ise sayıca ne kadar azdır!“ Davud, kendisini sınadığımızı sanarak ba- ğışlanma diledi, rüku ederek tevbe etti. 48:29 ALLAH’ın elçisi Muhammed ve beraberinde bulu- nanlar inkârcılara karşı sert ve kendi aralarında ise mer- hametlidirler. Onları, eğilip secde ederek ALLAH’tan lütuf ve hoşnutluk dilerken görürsün. Yüzlerinde secdelerin iz- leri vardır. Bu, onların Tevrat’taki nitelikleridir. İncil’deki nitelikleri ise, filizini çıkarıp güçlendirmiş ve kalınlaşıp gövdesi üzerine dikilerek ekincileri sevindiren bitki gibi- dir. O, onlarla inkârcıları öfkelendirir. ALLAH, onlardan gerçeği onaylayıp erdemli davrananlara bağışlanma ve büyük bir ödül söz vermiştir.

Onur Altundağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir